((راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

۱- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی
۱-۱- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی
۲-۱- حداقل سن ۱۸ سال
۳-۱- فتوکپی شناسنامه(صفحهاول و توضیحات)
۴-۱- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۱- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۱- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی
۱-۲- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی
۲-۲- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۲- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)
۴-۲- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۲- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۲- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۷-۲- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۸-۲- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش ۷۵۰ کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود
۹-۲- ارائه حداقل ۱۲ ماه خدمات دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحلو تکمیل نمودن دفترچه کارآموزی مربوطه و یا ارائه ۳۶ ماه خدمات دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل بعد از طی دوره آموزشی
۱۰-۲- فیش بانک ملی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
۳- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت
۱-۳- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی
۲-۳- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۴-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق
۵-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت کمکهای اولیه پزشکی
۶-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو
۷-۳- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)
۸-۳- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۹-۳- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۱۰-۳- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۱۱-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش ۷۵۰ کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود
۱۲-۳- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۱۳-۳- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه
۱۴-۳- تحویل گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش ۷۵۰ کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود
۱۵-۳- فیش بانک ملی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
یادداشت۱:
برای افرادی که موفق به گذراندن دوره افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل شده اند، پس از قبولی در آزمون شفاهی/عملی/شبیه ساز ، گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش ۷۵۰ کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود صادر می گردد تا خدمات دریایی مورد نیاز را انجام دهند.
یادداشت ۲:
دانشجویان لیسانس مهندسی موتورهای دریایی در صورت گذراندن سرفصلهای مرتبط با ایمنی چهارگانه می توانند قبل از انجام کارورزی جهت اخذ گواهینامه ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ یا بیشتر – سفرهای نامحدود اقدام نمایند.

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394