راهنما و شرایط شرکت در امتنحانات دریا نوردی(ملوان عمومی )

- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی
۱-۱- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی
۲-۱- حداقل سن ۱۸ سال
۳-۱- فتوکپی شناسنامه(صفحهاول و توضیحات)
۴-۱- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۱- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۱- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش
- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی
۲-۱- سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.
۳- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت
۱-۳- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی
۲-۳- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۴-۳- فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)
۵-۳- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۶-۳- فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(
۷-۳- دو قطعه عکس ۴×۶ (پش نویسی شده)
۸-۳- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش
۹-۳- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۱۰-۳- فیش بانک ملی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا یادداشت: فارغ التحصیلان رشته های دریانوردی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) از گذراندن دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحلمعاف بوده و در صورت تقاضای اشتغال در دریا، صدور گواهینامه مهارت مذکور بلامانع می باشد.تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394