راهنما و شرایط شرکت در امتنحانات دریا نوردی(کاربر موتورهای دریایی)

راهنما و شرایط شرکت در امتنحانات دریا نوردی(کاربر موتورهای دریایی) - شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی :
۱-۱- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی
۲-۱- حداقل سن ۱۸ سال
۳-۱- فتوکپی شناسنامه(صفحهاول و توضیحات)
۴-۱- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۱- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۱- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش
- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی
۱-۲- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی
۲-۲- گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۲- فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)
۴-۲- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۲- فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(
۶-۲- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۷-۲- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش
۸-۲- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۹-۲- فیش بانک ملی به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
۳- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت
۱-۳- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی
۲-۳- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۴-۳- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)
۵-۳- فتوکپی گذرنامه (صفحه اول)
۶-۳- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۷-۳- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۸-۳- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۹-۳- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه
۱۰-۳-فیش بانک ملی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
یادداشت
۱: فارغ التحصیلان علوم دریایی مقطع دیپلم و کاردانی رشته مکانیک موتورهای دریایی از هنرستان ها و آموزشکده های دریایی و یا مراکز آموزشی مشابه آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و فن آوری در صورت اجرای دستورالعمل های مصوب سازمان از گذراندن دوره های آموزشی ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل و کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل معاف می باشند.
یادداشت ۲:
فارغ التحصیلان علوم دریایی واجد شرایط دریافت گواهینامه مهارت سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل ملزم به طی دوره تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی دارای مجوز می باشند.


تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394