راهنما و شرایط شرکت در امتنحانات دریا نوردی( افسردوم )

-- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی:
۱-۱- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی
۲-۱- حداقل سن ۱۸ سال
۳-۱- فتوکپی شناسنامه(صفحهاول و توضیحات)
۴-۱- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۱- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۱- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی
۱-۲- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی
۲-۲- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ – سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۲- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)
۴-۲- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۵-۲- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۶-۲- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۷-۲- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۸-۲- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۹-۲- ارائه حداقل ۱۲ ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ و تکمیل نمودن دفترچه کارآموزی مربوطه و یا ارائه ۳۶ ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ بعد از طی دوره
۱۰-۲- فیش بانک ملی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
۳- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت
۱-۳- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی
۲-۳- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ – سفرهای نزدیک به ساحل
۳-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۴-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق
۵-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت کمکهای اولیه پزشکی
۶-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو
۷-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت کاربر مخابرات محدود
۸-۳- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)
۹-۳- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)
۱۰-۳- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)
۱۱-۳- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی
۱۲-۳- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۱۳-۳- دو قطعه عکس ۴×۶ (پشت نویسی شده)
۱۴-۳- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه
۱۵-۳- تحویل گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ - سفرهای نزدیک به ساحل
۱۶-۳- فیش بانک ملی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ سیبا
یادداشت۱:
برای افرادی که موفق به گذراندن دوره افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰- سفرهای نزدیک به ساحل شده اند، گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰- سفرهای نزدیک به ساحل صادر می گردد تا خدمات دریایی مورد نیاز را انجام دهند.
یادداشت ۲:
فارغ التحصیلان علوم دریایی(رشته عرشه/ناوبری) مقطع کاردانی از آموزشکده های دریایی و یا مراکز آموزش عالی مورد تأیید و دارای مجوز فوق از گذراندن دوره آموزشی مذکور معاف می باشند.
یادداشت ۳:
فارغ التحصیلان علوم دریایی واجد شرایط دریافت گواهینامه شایستگی سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ – سفرهای نزدیک به ساحل ملزم به طی دوره تطبیقی سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ – سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی دارای مجوز می باشند.

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394